|

اینفوگرافیک

سیکس پک هوانوردی چیست؟

سرعت سنج Air Speed Indicator (ASI) ۲- ارتفاع سنج Altimeter ۳- نشانگر نرخ صعود و نزول هواپیما Vertival Speed Indicator (VSI) ۴- نشانگر وضعیت هواپیما نسبت به افق Attitude Indicator (AI) ۵- نشانگر جهت پرواز Heading Indicator (HI) ۶- نشانگر وضعیت دور زدن هواپیما Turn Coordinator (TC)

ارسال نظر