|

تکذیب تیراندازی به هواپیمای مسافری

رئیس سازمان هواپیمایی: ادعای مطرح شده در خصوص تیراندازی به هواپیمای مسافری را تکذیب می‌کنیم، گزارش تایید شده‌ای در این باره نداریم.

ادعاهای مطرح شده در خصوص حمل و نقل هوایی نباید محلی از اعراب داشته باشد و مسئول اصلی پاسخگویی سازمان هواپیمایی کشوری است.

درباره ادعای تیراندازی به هواپیما هم گزارش تایید شده نداریم، به عنوان رییس کمیته امنیت هوایی کشوری اعلام می‌کنیم اگر ادعایی هم در این رابطه است آنرا بررسی خواهیم کرد.

 

ارسال نظر