|

جیمز وب

تلسکوپ جیمز وب اولین تصویر مستقیم خود را از سیاره ای خارج از منظومه ی شمسی ثبت کرد که جرم آن تقریباً شش تا دوازده برابر مشتری است.

ارسال نظر