|

قیمت مصوب ۸ تا ۹.۵ میلیونی پروازهای اربعین

قیمت مصوب ۸ تا ۹.۵ میلیونی پروازهای اربعین

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: قیمت بلیت پروازهای اربعین در مسیر رفت و برگشت تهران به نجف و بغداد ۸ میلیون تومان و مشهد به نجف و بغداد ۹.۵ میلیون تومان مصوب شد.

 

ارسال نظر