|

خدمات هلیکوپتری تا پیش از انقلاب از طریق دو شرکت هلیکوپتر سرویس (تاسیس 1344) و هلیکوپتر ایران (تأسیس: 1344) که هر یک دارای پیشینه‌‍‌ای بیش از 19 سال در ارائه خدمات پروازی در داخل کشور بودند، انجام می‌گرفت، ابتکار ایجاد شرکت خدمات هلیکوپتری ایرانی برای جایگزینی دو شرکت غیرفعال فوق در سال 1358، توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید و در سال 1359 براساس لایحه قانونی "ایجاد سازمان خدمات هلیکوپتری" این سازمان به صورت یک شرکت دولتی سازماندهی گردید .

بر اساس مصوبه 19/1/1365 این شرکت برمبنای قانون انتزاع سازمان خدمات هلیکوپتری و هواپیمایی از وزارت دفاع منتزع و به وزارت نفت ملحق گردید.

در سال 1383 با تصویب اساس نامه مجمع عمومی صاحبان سهام، نام شرکت به شرکت هلیکوپتری ایران (سهامی خاص) تغییر یافت و به ثبت رسید.

برمبنای اصل 44 قانون اساسی، شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و برمبنای صورتجلسه وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، مقرر گردید که در سه ماهه اول سال 1388 شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.

در اجرای مصوبه گفته شده که به منزله تصویب نامه هیات وزیران است، شرکت هلیکوپتری ایران از سال 1388 به عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان (هلدینگ حمل و نقل ترکیبی) قرار گرفت.

از سال 1392 به عنوان یکی از شرکت های مجموعه گروه اقتصادی مهرگان تا امروز مشغول به فعالیت می‌باشد.

خدمات هلیکوپتری تا پیش از انقلاب از طریق دو شرکت هلیکوپتر سرویس (تاسیس 1344) و هلیکوپتر ایران (تأسیس: 1344) که هر یک دارای پیشینه‌‍‌ای بیش از 19 سال در ارائه خدمات پروازی در داخل کشور بودند، انجام می‌گرفت، ابتکار ایجاد شرکت خدمات هلیکوپتری ایرانی برای جایگزینی دو شرکت غیرفعال فوق در سال 1358، توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید و در سال 1359 براساس لایحه قانونی "ایجاد سازمان خدمات هلیکوپتری" این سازمان به صورت یک شرکت دولتی سازماندهی گردید .

بر اساس مصوبه 19/1/1365 این شرکت برمبنای قانون انتزاع سازمان خدمات هلیکوپتری و هواپیمایی از وزارت دفاع منتزع و به وزارت نفت ملحق گردید.

در سال 1383 با تصویب اساس نامه مجمع عمومی صاحبان سهام، نام شرکت به شرکت هلیکوپتری ایران (سهامی خاص) تغییر یافت و به ثبت رسید.

برمبنای اصل 44 قانون اساسی، شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و برمبنای صورتجلسه وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، مقرر گردید که در سه ماهه اول سال 1388 شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.

در اجرای مصوبه گفته شده که به منزله تصویب نامه هیات وزیران است، شرکت هلیکوپتری ایران از سال 1388 به عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان (هلدینگ حمل و نقل ترکیبی) قرار گرفت.

از سال 1392 به عنوان یکی از شرکت های مجموعه گروه اقتصادی مهرگان تا امروز مشغول به فعالیت می‌باشد.

سوابق کاری