|

تعداد پروازهای داخلی کاهش نیافته است

تعداد پروازهای داخلی کاهش نیافته است

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: تعداد پروازهای داخلی در چند وقت اخیر کاهش نیافته و تنها پروازهای فوق العاده نوروزی برداشته شده است.

 جعفر  یازرلو گفت:میزان پروازهای داخلی کم نشده است و همانند سابق ما شاهد انجام پروازهای روزانه به مقصدهای مختلف هستیم.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، در عملیات نوروزی با توجه به افزایش میزان تقاضا در مسیرهای داخلی  ما شاهد انجام پروازهای فوق العاده بوده ایم، اما اکنون میزان پروازها همانند قبل است.

 

ارسال نظر