|

بیان ویژگی‌های شخصیتی رییس‌جمهور شهید از زبان مهرداد بذرپاش

بیان ویژگی‌های شخصیتی رییس‌جمهور شهید از زبان مهرداد بذرپاش

اولین صحبت های مهرداد بذرپاش در خصوص ویژگی های شخصیتی رییس جمهور شهید را ببینید.

ارسال نظر