|

نقص فنی در سیستم رایانه‌های فرودگاه‌های آمریکا

سایت‌های نظارت بر ترافیک هوایی در آمریکا از لغو ۱۳۲ پرواز و تعلیق ۱۲۳۰ پرواز دیگر خبر دادند. طبق آمار سایت‌های نظارت بر ترافیک هوایی در آمریکا، تمامی فرودگاه‌های این کشور بنا به درخواست اداره هواپیمایی فدرال آمریکا که با همه شرکت‌های هواپیمایی ارتباط و امور بیمه آن‌ها را زیر نظر دارد، همه پرواز‌ها به تاخیر افتاده است.

ارسال نظر