|

گزارش اولیه سانحه بالگرد آلوئیت ۳ شرکت هلیکوپتری ایران به عالمت ثبت HIB-EP

گزارش اولیه سانحه بالگرد آلوئیت ۳ شرکت هلیکوپتری ایران به عالمت ثبت HIB-EP

در مورخه 1402/04/26 بالگرد آلوئیت (III Alouette (شرکت هلیکوپتری ایران به عالمت ثبت HIB-EP مستقر در ایستگاه یاسوج با سه سرنشین ) خلبان، کمک خلبان و تکنسین اورژانس( به منظور انتقال یک بیمار)پسر جوان( از روستای سرآسیاب اجم شهرستان کهگیلویه به شهر یاسوج بر اساس درخواست اورژانس یاسوج ، ساعت 11:1۸ دقیقه از ایستگاه یاسوج به پروازدرآمده و به سمت مقصد مورد نظر پرواز می نماید.

در ساعت حدود 12:10 دقیقه خلبان هنگام تقرب برای فرود در محل استقرار بیمار، با سه رشته کابل برق در مسیر فرود مواجه شده که بدلیل فاصله کم با کابلهای برق، بال فاصله با استفاده از قدرت بیشتر موتور، نسبت به افزایش ارتفاع اقدام کرده و از بالای کابلهای برق عبور می نماید اما پس از آن بالگرد بصورت ناخواسته کاهش ارتفاع داده و درارتفاع نزدیک به زمین،خلبان بالگرد را در وضعیت افقی قرار داده و تصمیم به انصراف از فرود گرفته تا دوباره اوج گیری نماید ولی بدلیل مشکل بوجود آمده در موتور، خروج آتش از اگزوز موتور مشاهده گردیده و بالگرد در فاصله جانبی حدود 120متری از کابل برق به زمین برخورد کرده و دچار سانحه می گردد. خوشبختانه در این سانحه هیچکدام از سرنشینان بالگرد صدمه جدی ندیده و به سالمت بالگرد را ترک می نمایند. در این سانحه خسارت وارد شده به بالگرد درحد کلی بوده و بالگرد قابلیت بازسازی ندارد. بدلیل صعب العبور بودن منطقه و محدودیت موجود ، تیم بررسی سانحه یک روز بعد و درتاریخ 1402/04/2۷ به محل سانحه رسیده و پس از انجام اقدامات الزم و جمع آوری شواهد و مدارک ، اجازه ترخیص و انتقال بالگرد از محل سانحه را صادر می نماید.

با توجه به اینکه رویداد در طبقه بندی سانحه قرار گرفته است، اطالعیه آن(Notification (صادر و برابر ضمیمه شماره 1۳ پیمان شیکاگو به کشور طراح و سازنده بالگرد )فرانسه( ارسال گردیده و فرایند بررسی سانحه شروع گردیده که پس از تکمیل بررسی ، متعاقباً گزارش نهایی منتشر خواهد گردید.با توجه به اینکه مراجعات زیادی برای پروازهای غیرمترقبه به ناوگان بالگردی کشور محول میشود که شرکتهای بهره بردار بالگردها قادر به شناسایی مخاطرات مقاصد پروازی نیستند که اخیراً سانحه بالگرد هالل احمر در شهرستان بافت و این سانحه در اثر آن بوقوع پیوسته اند ، بمنظور پیشگیری وقوع سوانح و حوادث مشابه ، دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان در پایان این گزارش اولیه ، دو توصیه ایمنی عمومی به کلیه بهره برداران بالگردها در کشورجمهوری اسالمی ایران ارائه نموده که ضروری است دفاتر نظارتی سازمان نسبت به انجام آن در شرکتها حصول اطمینان نمایند.

 

"توصیه عمومی شماره HIB020426" 

1( کلیه شرکتهای بهره بردار بالگرد کشور، رویه مناسب برای انجام پروازهای غیر مترقبه برای مقاصد پروازی محدود و کوهستانی را تهیه کرده و ضمن برقراری آموزش خلبانان، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. الزم است محدودیت انجام پرواز شناسایی بالگردها در ارتفاع مناسب Low-High(

(Procedures Reconnaissance برای شناسایی مخاطرات منطقه لحاظ شده و سپس عملیات فرود بالگرد صورت پذیرد.

2( کلیه شرکتهای بهره بردار بالگرد کشور، رویه مناسب برای تهیه اطالعات مورد نیاز ایستگاهها و مقاصد پروازی را مشخص کرده ونحوه ارتباط دو طرفه با نمایندگان حاضر در منطقه و خلبانان بالگردها را مشخص نموده تا عملیات پروازی به صورت ایمن انجام شود.

 

 

ارسال نظر