|

گزارش سازمان هواپیمایی درباره فرود اضطراری هواپیمای هما در تبریز

گزارش سازمان هواپیمایی درباره فرود اضطراری هواپیمای هما در تبریز

سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار گزارشی ابعاد مختلف فرود اضطراری پرواز شماره 718 «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» در روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 در «فرودگاه تبریز» را بررسی کرد.

بسمه تعالی

موضوع: حادثه جدی مشاهده دود داخل هواپیمای ایرباس و فرود اضطراری در فرودگاه تبریز

با احترام؛ بر اساس گزارش واصله از مرکز کنترل فضای کشور شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران ، هواپیمای

ارباس از نوع 4-605B300A به عالمت ثبت IBA-EP متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، در

روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 معادل 2023/10/23 میالدی، ساعت UTC 12:23 به دلیل مشاهده دود در

کابین با هماهنگی با مرکز کنترل فضای کشور در فرودگاه تبریز اقدام به فرود اضطراری نموده که بررسی های

اولیه به شرح زیر اعالم می شود:

تاریخچه پرواز:

هواپیمای مذکور با شماره پرواز 718 ، در روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 در ساعت13:47 به وقت محلی کشور

ایران برابر UTC ،10:17 با تعداد 211 مسافر و 15 خدمه پروازی از فرودگاه استانبول کشور ترکیه به مقصد

فرودگاه امام خمینی )ره( تهران به پرواز درآمده است. در ساعت UTC 11:59 در ارتفاع 33000 پایی و در

موقعیت مکانی 62 39.32 E 20 39.11N ، قبل از ورود به فضای کشور، مطابق با اظهارات ثبت شده خلبان

در کتاب هواپیما (ATL (، هشدار دود در بخش تجهیرات اویونیک و سپس در توالت ها دریافت و دود در کابین

خلبان و مسافرین مشاهده گردی ده، لذا خلبان ضمن استفاده از ماسک اکسیژن ، با درخواست فرود اضطراری خلبان،

هواپیما در ساعت UTC 12:23 در فرودگاه تبریز فرود آمده است که پس از انتقال مسافران به سالن ترانزیت ،

بازرسی ها و اقدامات فنی از سوی متخصصین مربوطه صورت پذیرفته و وضعیت هواپیما با موتور روشن در دور

آرام به مدت ده دقیقه ارزیابی شده و با توجه به کیفیت هوای مناسب داخل کابین و شرایط عادی آن، هواپیما

توسط نفر فنی مجاز داخل پرواز جهت پرواز ترخیص گردید .

هواپیما مجدداً در ساعت UTC 18:10 با تعداد 185 مسافر و 15 خدمه پروازی )26 نفر از مسافران از ادامه پرواز

انصراف دادند( از تبریز به مقصد فرودگاه امام)ره( به پرواز درآمد ه که حدود یازده دقیقه پس از برخاستن در

ساعت UTC 18:21 در ارتفاع 25000 پایی دوباره به دلیل مشاهده دود به تبریز بازگشته و در ساعت 18:42

UTC به سالمت در فرودگاه تبریز فرود آمده است. در نهایت در بامداد روز سه شنبه مورخه 1402/08/02مسافران

پرواز، با هواپیمای جایگزین300A به عالمت ثبت IBG-EP و با شماره پرواز 3391IR به فرودگاه امام خمینی(ره) منتقل شدند. 

پس از اطالع از وقوع رویداد ، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری د ر حداقل زمان ممکن در فرودگاه تبریز

حاضر شده و اقدام به جمع آوری اطالعات الزم نمود. براساس ارزیابی اولیه، این رویداد حادثه جدی درنظر گرفته

شده و لذا براساس ضمیمه شماره 13 پیمان شیکاگو و همچنین برابر آئین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی

غیرنظامی مصوب هیئت محترم دولت ، اطالعیه این حادثه جدی به سازمان بین المللی هوانوردی (ICAO (، نهاد

بررسی سوانح کشور فرانسه (BEA (بعنوان کشور سازنده و طراح ارسال گردید و آن کشور نماینده قانونی خود

را به همراه یک مشاور از کارخانه سازنده هواپیما (.Co Airbus (جهت همکاری و ارائه نظرات درخصوص

روند بررسی این رویداد معرفی نمود.

با حضور نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیما در پارکینگ فرودگاه تبریز مورد آزمایش قرار گرفت و

عملیات موتور گردانی با دور باال نیز انجام شد و هیچ ایرادی بر روی زمین مشاهده نگردید، لذا با توجه به مشخص

نبودن دلیل ایجاد دود، اجازه یک پرواز بدون مسافر به تهران به هواپیما داده شد و هواپیما به مقصد فرودگاه امام

خمینی)ره( پرواز نمود تا اقدامات بعدی در خصوص عیب یابی و سایر اقدامات تعمیر ونگهداری در تهران به انجام

برسد، لیکن در این پرواز نیز حدود 10 دقیقه پس از برخاستن، آثار دود در کابین خلبان مشاهده شده که با خاموش

کردن سامانه Bleed موتور شماره یک توسط خلبان پرواز آثار دود محو شده و هواپیما در سالمت کامل در

فرودگاه امام )ره( فرود آمده است.

با هماهنگی واحد فنی و مهندسی شرکت و با توجه به مشخص گردیدن ایراد احتمالی در موتور شماره 1 ،

متخصصین فنی عیب یابی دقیقتر بر روی آن را انجام داده و عاقبت شکستگی در قطعه manifold Bearing

موتور شماره 1 با مشخصه ساخت 03G44M9196; PN مشاهده گردیدکه در زمان اوج گیری باعت نشت

روغن به سامانه هوای گرم ورودی به کابین هواپیما و در نهایت ورود دود به داخل هواپیما بوده است. پس از آن

قطعه مذکور با قطعه جدید تعویض شده و در مورخه 1402/08/03 هواپیما جهت انجام یک پرواز محلی بدون

مسافر جهت اطمینان از رفع عیب مربوطه در حوالی فرودگاه ترخیص گردید که درحین این پرواز، هیچگونه

ایرادی مشاهده نگردیده و هواپیما جهت انجام عملیات پروازی ترخیص شده است. در حال حاضر هواپیما عملیاتی

بوده و پس از انجام چندین پرواز داخلی و بین المللی، ایراد مذکور مشاهده نگردیده است.

بررسی های تکمیلی درخصوص وقوع حادثه و مؤثر بودن الیه های دفاعی برای تشخیص عیب )دستورالعملهای

فنی ، عملیاتی شرکت و کارخانه سازنده(، با همکاری شرکت بهره بردار هواپیما و کشور سازنده در حال انجام

بوده که در گزارش نهایی ایفاد خواهد گردید. 
ارسال نظر

 
  • شهرام سامانی
    پاسخ

    سئوال اینکه آیا این قطعه زمان تعویض ش گذشته بوده یا نه و یا اصلا قطعه ای نیست که ساعت پرواز داشته باشد ، اگر مورد دوم باشد که خوب بحثی نیست اما اگر مورد اول بوده باید پرسید چرا سر زمانی که باید تعویض نی شده تعویض نشده است ؟!