|

گزارش پروازهای خارجی کشور در خردادماه ۱۴۰۱؛

مسیر نجف- مشهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی
افزایش ۲۸ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای بین المللی

بررسی آمار پروازهای خارجی در خرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد، اعزام و پذیرش مسافر از فرودگاه‌های کشور افزایش ۲۸ درصدی داشته است و پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در خرداد سال ۱۴۰۱ مسیر نجف- مشهد با تعداد ۱۷۹ پرواز بوده است.

، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مسیر نجف- مشهد با تعداد ۱۷۹ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان، و تبریز انجام شده است.

براساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها؛ پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

 افزایش ۲۸ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در خردادماه

طبق گزارش منتشر شده کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست۲ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۳ درصد و در ارسال وپذیرش بار و پست ۳ درصد افزایش اعلام شده است.

پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه در نشست و برخاست ۱۸ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۲۸ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲۱ درصد افزایش وجود داشته است.

مسیر نجف- مشهد پرترددترین مسیر پروازهای بین المللی

طبق آمار، در خرداد ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و یزد انجام پذیرفته است.

در همین زمینه در بخش پروازهای خارجی در خرداد ماه سال جاری نیز به همین میزان یعنی ۸۰ درصد نشست و برخاست در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان، و تبریز انجام گرفت.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد به نجف با تعداد ۱۷۹ پرواز ، پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی  و بیشترین مسافر در مسیر نجف به مشهد بوده است.

افزایش ۴۹ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فصل بهار

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۹ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵۸ درصد افزایش داشته است.

در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال پیش در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مسیر نجف- مشهد پرترددترین مسیر پروازهای بین المللی

طبق آمار، در خرداد ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و یزد انجام پذیرفته است.

در همین زمینه در بخش پروازهای خارجی در خرداد ماه سال جاری نیز به همین میزان یعنی ۸۰ درصد نشست و برخاست در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان، و تبریز انجام گرفت.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد به نجف با تعداد ۱۷۹ پرواز ، پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی  و بیشترین مسافر در مسیر نجف به مشهد بوده است.

افزایش ۴۹ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فصل بهار

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۹ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵۸ درصد افزایش داشته است.

در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال پیش در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش صددرصدی پروازهای حج و عتبات در سه ماهه نخست سال

 در پروازهای خارجی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در سه ماهه  نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش گزارش شده است.

 در پروازهای حج فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

 در پروازهای عتبات فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش اعلام شده است.

در پروازهای بین المللی ( خارجی، حج، عتبات) در سه ماه نخست سال جاری، بیشترین نشست و برخاست مربوط به مشهد و شیراز و اصفهان  بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر۱۰۰ درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست ۸۹ درصد افزایش  داشته است.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر