|

محمد شهبازی سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری شد

 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، محمدشهبازی به سمت سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان منصوب شد.

 

ارسال نظر