|

محمد شهبازی سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری شد

محمد شهبازی سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری شد

 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، محمدشهبازی به سمت سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان منصوب شد.

 

ارسال نظر