|

بیست و یکمین قسمت برنامه تراتل با حضور معین شرقی

بیست و یکمین قسمت برنامه تراتل با حضور معین شرقی

در این گفتگو درباره مسائل حقوقی سفرهای هوایی داخلی و خارجی و چگونگی احقاق این حقوق توسط مسافران صحبت کردیم.

ارسال نظر