|
  • این AD پس از بررسى هاى دفتر سوانح و حوادث صادر شده است و هیچ فوکر١٠٠ ى تا انجام این AD (حداقل یکبار تا ٨ فروردین) مجوز پرواز بعد از این تاریخ نخواهد داشت.

ارسال رزومه