|

قوی‌ترین «سیاه‌چاله جنبان» ردیابی شد

ستاره‌شناسان در دانشگاه «کاردیف» یک حرکت چرخشی عجیب در مدارهای دو سیاهچاله متداخل (برخورد کننده) شناسایی کرده‌اند؛ پدیده عجیبی که در تئوری گرانش انیشتین نیز پیش‌بینی شده بود. مطالعه این ستاره‌شناسان حاکی از آن است که این تاثیر موسوم به انحراف مسیر برای اولین بار در سیاه‌چاله‌ها مشاهده شده است؛ در جایی که حرکت چرخشی ۱۰ میلیارد بار سریع‌تر از مشاهدات قبلی است.

ارسال نظر