|

ممیزی سازمان هواپیمایی کشوری از سازمان هواشناسی کشور

ممیزی سازمان هواپیمایی کشوری از سازمان هواشناسی کشور

سازمان هواپیمایی کشوری در راستای برنامه ممیزی یوزاپ (USOAP) ایکائو، سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه هواشناسی و هوانوردی از سازمان هواشناسی کشور ممیزی کرد.

 در راستای برنامه ممیزی یوزاپ (USOAP) ایکائو، سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه هواشناسی و هوانوردی از سازمان هواشناسی کشور ممیزی کرد.

 

 در راستای برنامه ممیزی یوزاپ (USOAP) ایکائو و به منظور انطباق ارائه خدمات هواشناسی هوانوردی با مقررات خدمات ناوبری هوایی، توسط بازرسان دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی از زیرساخت های مدیریتی، منابع انسانی، زیرساخت های ارائه خدمات هواشناسی، تجهیزات، مرکز پیش بینی، نظامنامه ها و ساختار آموزش ممیزی صورت گرفت.

 

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری؛ جهت آمادگی در پاسخ گویی به ممیزی یوزاپ در این فرآیند، تعامل مناسبی میان سازمان هواشناسی و سازمان هواپیمایی کشوری وجود دارد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر