|

ابقاء مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

ابقاء مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

به گزارش دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)؛ دکتر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ حکمی آقای سعید چلندری را در سمت مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ابقاء کرد.

 

ارسال نظر