|

طوفان تگرگ و بویینگ ۷۸۷ ایرومکزیکو

این هواپیما در حال انجام پرواز ۱۷۹ از تیجوانا به مقصد مکزیکوسیتی بود که به این روز افتاد

ارسال نظر