|

بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر در حمل و نقل هوایی نشان می‌دهد؛

افزایش ۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پرواز های داخلی و بین المللی

افزایش ۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پرواز های داخلی و بین المللی

بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر در حمل و نقل هوایی حاکی از افزایش ۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پرواز های داخلی و بین المللی طی ۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ است.

همچنین تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین‌المللی در ۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۳ هزار فروند و ۱/۵ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با آمار داخلی۲۳ هزار فروند و بین‌المللی ۱/۷ هزار فروند در بخش داخلی، تغییری محسوس نداشته است.

با بررسی روند ۱۰ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که بیشترین میزان نشست و برخاست پرواز های داخلی و بین المللی به ترتیب در۱ماهه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۱ و ۲/۴ هزار فروند ثبت شده است.

از سوی دیگر میزان اعزام و پذیرش مسافر در پرواز های داخلی و بین المللی در ۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲,۶۶۹ هزار نفر و ۱۶۳ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بخش داخلی ۲۵۳۲ هزار نفر و بخش بین‌المللی ۲۰۲ هزار نفر به ترتیب ۵ درصد افزایش و ۱۹ درصد کاهش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر مشخص می شود که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر در پرواز های داخلی و بین المللی به ترتیب در ۱ ماهه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۳,۶۸۹ و ۳۶۸ هزار نفر ثبت شده است.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر